Indkaldelse til Ordinær generalforsamling.

Hjallerup Modelflyveklub afholder ordinær generalforsamling:

Onsdag den 12.  Februar 2020 kl. 19:00 i klubhuset.

 

Dagsorden jf. klubbens vedtægter og love:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra formanden.

3. Aflæggelse af regnskab.

    Regnskab for 2019 vil blive omdelt på generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget.

    Budget for 2020 vil blive omdelt på generalforsamlingen.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag senest onsdag d. 29.1.2020

Ændring af vedtægter § 5

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 10 jan. 

Ændres til; 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    På valg er:  John Bisgaard, John modtager genvalg.

                       Jan Kammersgaard, Jan modtager genvalg.

      Suppleant  Henrik Bach

               

8. Valg af revisor og revisor-suppleant.        

      Tage Nielsen er revisor.

      

   Suppleant, Kim W. Nielsen

9. Eventuelt